II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

jueves, 13 de agosto de 2009

LEGIONARIUS


El legionari és l´integrant d´una unitat militar de l´exèrcit romà. La legió constitueix la base de l´exèrcit romà i s´organitza amb Centúries formades per 80 homes que es divideixen en 10 Contubernis, unitat mínima de l´exercit de 8 soldats, que eren allotjats en una tenda.

Grups de Reconstrucció militar.
L´objectiu d´aquests grups és la recreació històrica en diferents vessants: recreació de materials, tècniques militars i d´entrenament així com situacions quotidianes dels legionaris romans. Per aconseguir la màxima fidelitat en l´ambientació d´època fabriquen, construeixen i també adquireixen diferents equips per actuar com a autèntics legionaris romans.
Legió V-I Cohort; Legió Prima Germànica i Regnum Gothorum varen ser els mercenaris romans en desplegar la seva recreació.

El legionario es el integrante de una unidad militar del ejército romano. La legión constituye la base del ejército romano y se organiza con Centúrias formadas de 80 hombres que se dividen en 10 Contubernios, unidad mínima del ejército de 8 soldados, que eran alojados en una tienda.

Grupos de Reconstrución militar.
El objetivo de estos grupos es la recreación histórica en diferentes vertientes: recreación de materiales, técnicas militares y de entrenamiento, así como situaciones cotidianas de los legionarios romanos. Para conseguir la máxima fidelidad en la ambientación de la época, fabrican, construyen y adquieren diferentes equipos para actuar como auténticos legionarios romanos.
Legió V-I Cohort; Legió Prima Germánica y Regnum Gothorum fueron los mercenarios romanos que desplegaron su recreación.

viernes, 24 de julio de 2009

GLADIATORIS

La paraula gladiador ve del llatí gladius, que vol dir espasa, per tant: el que porta l´espasa.
La lluita de gladiadors eran els espectacles populars favorits dels romans en els circs de l´Imperi.
En un primer moment eren soldats sense fortuna expulsats de l´exèrcit romà que buscaven el perdó, pèro amb el pas del temps també hi participaven homes lliures que buscaven fortuna o lladres als quals obligaven a participar. En arribar al moment final del combat, el gladiador triunfant demanava al pùblic si havia de matar o no al vençut, que aixecava la má per demanar clemencia. Si el pùblic estimava que mereixia el perdó, baixaba el pulgar fent entendre que el guanyador tirés la seva arma a terra o envainés la seva gladius. Quan el gladiador, al final del combat, revia com a premi una espada roma (rudi) era senyal que l´autoritzaven per abandonar la profesió de gladiador.
ACTA-ARQUEO I LUDUS HISPANIENSES
Grups francès i càntabre que varen presentar la lluita de gladiadors amb tota l´espectacularitat i cruesa de l´època.

La palabra gladiador viene del latín gladius que quiere decir espada, por tanto: el que lleva la espada.
La lucha de gladiadores eran los espectáculos populares favoritos de los romanos en los circos del Imperio.
En un primer momento eran soldados sin fortuna expulsados del ejército romano que buscaban el perdón, pero con el paso del tiempo también participaban hombres libres que buscaban fortuna o ladrones a los cuales obligaban a participar. Llegando al momento final del combate, el gladiador triunfante pedia al público si debía matar o no al vencido, que levantaba la mano para pedir clemencia. Si el público estimava que merecía el perdón, bajaba el pulgar dando a entender que el ganador debía tirar su arma a tierra o envainar su gladius. Cuando el gladiador, al final del combate, recibía como premio una espada roma (rudi) era señal de que estaba autorizado a abandonar la profesión de gladiador.
ACTA-ARQUEO Y LUDUS HISPANIENSES
Grupos francés y cantabro que presentaron la lucha de gladiadores con toda la espectacularidad y crudeza de la época.

EMPORIUMEls mercats romans assoleixen el màxim esplendor amb el mercat de Trajà on es podien reunir fins a 150 comercians de tot tipus de productes: vidre, ceràmica, cuir i també cereals i aliments frescos; així com espècies i perfums portats desde el llunyà Orient. Eren una obra urbanística que avui podríem considerar com els grans centres comercials de l´època.
La Fragua de Vulcano és una de les companyies pioneres i de prestigi en el desenvolupament de recreacions històriques d´època i va realitzar la recreació d´un mercat romà.
Els seus espectacles es caracteritzen pel rigor històric, l´ambientació i la professionalitat dels actors protagonistes, pèro sobretot per la implicació del públic, al qual submergeix en l´època recreada i converteix en còmplice.

Los mercados romanos alcanzan el máximo esplendor con el mercado de Trajano, donde podían reunirse hasta 150 comerciantes de todo tipo de productos: vidrio, cerámica, cuero y también cereales y alimentos frescos; así como especias y perfumes traídos del lejano Oriente. Eran una obra urbanística que hoy podríamos considerar como los grandes centros comerciaes de la época.
La Fragua de Vulcano es una es una de las compañias pioneras y de prestigio en el desarrollo de recreaciones históricas de época y realizó la recreación de un mercado romano.
Sus espectáculos se caracterizan por el rigor histórico, la ambientación y la profesionalidad de los actores protagonistas, pero sobretodo por la implicación del público, al que sumerge en la época recreada y convierte en cómplice.

jueves, 23 de julio de 2009

BLANDA, PARVA OPPIDA ROMANAAmb la romanització del nostre territori a partir del s III a.C. el territori que avui ocupa Blanes, s´anomenà Blanda, la forma romana del topònim indígena. Gairebé han transcorregut dos mil anys d´una de les primeres notícies escrites de Blanda, que devem a l´historiador romà Pomponi Mela (geògraf del segle I nascut a Iulia Traducta a Hispania) i a la seva obra De Chorographia (43-44 d.C.) , on qualifica Blanda de petita població fortificada, és a dir, de parva oppida. Més tard, Plini el Vell (Gaius Plinius Secundus (23-79) nascut probablement a Comum l´actual Itàlia) s´hi refereix en la seva obra Naturalis Historiae pèro aquest cop en plural Blandae i cita la ciutat com un nucli de ciutadans romans oppidum civium romanorum.


Con la romanización de nuestro territorio a partir del s. III a.C. el territorio que hoy ocupa Blanes, se llamaba Blanda, la forma romana del topónimo indígena. Prácticamente han transcurrido dos mil años de una de las primeras noticias escritas de Blanda, que debemos al historiador romano Pomponi Mela (geógrafo del siglo I nacido en Iulia Traducta en Hispania) y a su obra De Chorographia (43-44 d.C.), en la que califica Blanda como una pequeña población fortificada, es decir, de parva oppida. Más tarde, Plinio el Viejo (Gaius Plinius Secundus (23-79) nacido probablemente en Comum, actual Italia)se refiere en su obra Naturalis Historiae pero esta vez en plural Blandae y cita a la ciudad como un núcleo de ciudadanos romanos oppidum civium romanorum.Desde fa segles els humans se senten encuriosits per conèixer la manera de viure dels seus avantpassats, i els blanencs, amb la colònia romana de Blanda, no som cap escepció. Però, malauradament, tot i que aquesta colònia apareix citada a les fonts literàries antigues en diverses ocasions i que a la dècada dels setanta del segle passat s´hi van fer dues campanyes d´escavacions, Blanda, amb el jaciment dels Padrels, és potser la fundació romana més desconeguda del litoral català.
Gairebé han transcorregut dos mil anys de les primeres noticies escrites de Blanda, que devem a l´historiador romà Pomponi Mela i a la seva obra De Chorographia, on qualifica Blanda com una població petita, és a dir una parva oppida.
És obvi que, dos mil anys després, el Blanes actual presenta un aspecte molt diferent, i amb una població que està a punt d´assolir els 40.000 habitants, però la nostra vila afronta els reptes de futur inmediat amb una mirada posada al seu passat. Si volem conservar la nostra identitat de poble mediterrani i acollidor, cal que tinguem molt present la nostra història.
Des de l´Ajuntament, apostem per recuperar el jaciment romà dels Padrets com a parc pùblic i l´antiga capella del seminari dels Padrets com a un nou espai cultural per al poble. Volem posar de relleu el passat romà de la vila i és per aquest motiu que els dies 13 i 14 de setembre de 2008 varem gaudir de les primeres jornades de reconstrucció històrica, que amb el nom de Blanda Aeterna MMVIII, varem aprofundir en el coneixement de la cultura romana en general i, a través d´un cicle de conferències, de Blanda mès concretament.
Desde hace siglos, los humanos se sienten atraidos por conocer la forma de vida de sus antepasados, y los blanencs, con la colonia romana de Blanda, no somos ninguna excepción. Desgraciadamente, aunque esta colonia aparece citada en las fuentes literarias antiguas en diversas ocasiones y que en la decada de los setenta del siglo pasado se hicieron dos excavaciones, Blanda, con el yacimiento de Padrets, es quizá la fundación romana más desconocida del litoral catalán.
Prácticamente han transcurrido dos mil años de las primeras noticias escritas de Blanda, que debemos al historiador Pomponi Mela y a su obra De Chorographia, en la que califica a Blanda como una población pequeña, es decir, una parva oppida.
Es obvio que dos mil años después, el Blanes actual presenta un aspecto muy diferente y con una población que está a punto de rondar los 40.000 habitantes, aunque nuestra ciudad afronta los retos de futuro inmediato con una mirada puesta en su pasado. Si queremos conservar nuestra identidad de pueblo mediterráneo y acogedor, es necesario que tengamos presente nuestra historia.
Desde el Ayuntamiento, apostamos por recuperar el yacimiento romano de Padrets como parque público y la antigua capilla del seminario de Padrets como un nuevo espacio cultural para el pueblo. Queremos poner de relieve el pasado romano de la ciudad y por este motivo los dias 13 y 14 de septiembre de 2008 disfrutamos de las primeras jornadas de reconstrucción histórica, que con el nombre de Blanda aeterna MMVIII, profundizaron en el conocimiento de la cultura romana en general y a través de un ciclo de conferencias, de Blanda más concretamente.