II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

domingo, 29 de agosto de 2010

MÚSICA

Per als romans la finalitat de la música era l´exaltació del gaudir dels sentits i la vida. Les celebracions musicals varen ser de gran importància en la vida dels romans; es donaven grans festes a les quals acudien nombrosos musics i alguns considerats "virtuosos" que arribaven de tot arreu de l´Imperi i que gaudien de condicions i tractes especials.
Els instruments solistes més utilitzats eren la lira (una espècie d´arpa la sonoritat de la qual era considerada signe de felicitat) i la citara (una variació de la lira més sonora, àmplia i profunda).

La varietat d´instruments s´utilitzaven també en el teatre i fins i tot en el Exercit Romà amb funcions especifiques per a les cerimònies i el combat.

SYNAULIA

Primer grup en dur a terme una reconstrucció dels instruments de l´è poca romana i que reprodueix el seu so original. Ha col.laborat amb multitud de museus i arqueòlegs; ha participat en diverses pel.lícules (Gladiator, Roma) i documentals de la RAI i la BBC. Ha editat dos CDs, del primer s´han extret dos temes per Gladiator.
Van oferir dos concerts a la Fira Romana.

Para los romanos la finalidad de la musica era la exaltación del goce de los sentidos y la vida. Las celebraciones musicales fueron de gran importancia en la vida de los romanos; se daban grandes fiestas a las que acudían numerosos músicos y algunos considerados "virtuosos" que llegaban de todas partes del Imperio y que gozaban de condiciones y tratos especiales.

Los instrumentos solistas más utilizados eran la lira (una especie de arpa cuya sonoridad era considerada signo de felicidad) y la citara (una variación de la lira más sonora, amplia y profunda). La variedad de instrumentos se utilizaban también en el teatro e incluso en el Ejército Romano con funciones específicas para las ceremonias y el combate.SYNAULIA
Fue el primer grupo en llevar a cabo una reconstrucción de los instrumentos de la época romana y que reproduce su sonido original. Ha colaborado en multitud de museos y arqueólogos; ha participado en varias películas (Gladiator, Roma) y documentales de la RAI y la BBC. Ha editado dos CDs, del primero, se extrajeron dos temas para Gladiator.
Ofrecieron dos conciertos en la Feria Romana.

THEÂTRUM


El teatre propiament romà no es va desenvolupar fins el segle III a. C. després de l´absorció del teatre grec a través de la conquesta dels seus territoris.
En un principi s´associava amb festivals religiosos, pèro la naturalesa espiritual d´aquests aconteixements es va perdre aviat en incrementar-se el nombre de festivals, i es va convertir en un entreteniment, la qual cosa va afavorir que la comèdia fos el gènere més usat.
El gran període de creació dramàtica romà va començar en el segle II a. C. dominat per las comèdies de Plauto i Terenci, que eren adaptacions de la comèdia grega.

ESPECTACLES TEATRALS
Es varen realitzar de manera itinerant i en escenaris dintre del mercat romà durant tot el dia.

Camaleón Teatre: Vestals, pitonises, festa romana, boda romana.
Aned El Kamar: Dansa egípcia.
Grama Teatro: Personatges de l´època.
El Chivo Teatro: Malabarista, Lladre, Histriònic personatge.
Masud: Recreació musical històrica.


El teatro propiamente romano no se desarrolló hasta el siglo III a. C. después de la absorción del teatro griego a través de la conquista de sus territorios.
En un principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual de estos acontecimientos se fue perdiendo a medida que se iba aumentando el número de festivales, y se convirtió en entretenimiento, lo que favoreció que la comedia fuese el género más utilizado.
El gran periodo de creación dramático romano comenzó en el siglo II a. C. dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia griega.

ESPECTÁCULOS TEATRALES
Se realizaron de manera itinerante y en escenarios dentro del mercado romano durante todo el día.

Camaleón Teatro: Vestales, pitonisas, fiesta romana, boda romana.
Aned El Kamar: Danza egipcia.
Grama Teatro: Malabarista, ladrón, personaje histriónico.
Masud: Recreación musical histórica.


jueves, 8 de abril de 2010

CASTRUM

Originalment, el castrum era una fortificació celta d´un castell envoltat per una muralla circular sobre el cim d´una muntanya. Els romans varen designar amb aquest nom els seus camps militars, que eren rectangulars.
L´organització dels campaments militars romans és una veritable obra urbanística, ja siguin estables o de campanya.
Els campaments de campanya es muntaven amb la mateixa organització que els estables, pèro en territori hostil i en un temps aproximat de dues hores.
Els estables són autèntiques ciutats, protegits per una sòlida muralla de fusta o pedra amb un fosat perimetral i flanquejats per torres. Els travessen 2 vies, de nord a sur el Cardus Maximus i d´est a oest el Decumanus Maximus; amb quatre portes d´entrada. El fòrum s'ubicava a la intersecció dels dos carrers i la resta es trobaven paral.leles a les principals, les quals formaven un patró de quadrícula que s'utilitza molt en les ciutats.
La demostració de campament i vida militar va estar a càrrec de: LEGIÓ V - I COHORT i LEGIÓ PRIMA GERMÀNICA.

Originalmente, el castrum era una fortificación celta de un castillo rodeado por una muralla circular sobre la cima de una montaña. Los romanos designaron con este nombre sus campos militares, que eran rectangulares.
La organización de los campamentos militares romanos es una verdadera obra urbanística, ya sean estables o de campaña.
Los campamentos de campaña se montaban con la misma organización que los estables, pero en territorio hostil y en un tiempo aproximado de dos horas.
Los estables, son auténticas ciudades, protegidos por una sólida muralla de madera o piedra con un foso perimetral y flanqueados por torres. Los atraviesan dos vías, de norte a sur, el Cardus Maximus y de este a oeste el Decumanus Maximus; con cuatro puertas de entrada. El forum se ubicaba en la intersección de las dos calles y el resto se trazaba en paralelo a las principales, las cuales formaban un patrón de cuadrícula que se utiliza mucho en las ciudades.
La demostración de campamento y vida militar estuvo a cargo de la LEGIÓ V - I COHORT y LEGIÓ PRIMA GERMÀNICA.

jueves, 13 de agosto de 2009

LEGIONARIUS


El legionari és l´integrant d´una unitat militar de l´exèrcit romà. La legió constitueix la base de l´exèrcit romà i s´organitza amb Centúries formades per 80 homes que es divideixen en 10 Contubernis, unitat mínima de l´exercit de 8 soldats, que eren allotjats en una tenda.

Grups de Reconstrucció militar.
L´objectiu d´aquests grups és la recreació històrica en diferents vessants: recreació de materials, tècniques militars i d´entrenament així com situacions quotidianes dels legionaris romans. Per aconseguir la màxima fidelitat en l´ambientació d´època fabriquen, construeixen i també adquireixen diferents equips per actuar com a autèntics legionaris romans.
Legió V-I Cohort; Legió Prima Germànica i Regnum Gothorum varen ser els mercenaris romans en desplegar la seva recreació.

El legionario es el integrante de una unidad militar del ejército romano. La legión constituye la base del ejército romano y se organiza con Centúrias formadas de 80 hombres que se dividen en 10 Contubernios, unidad mínima del ejército de 8 soldados, que eran alojados en una tienda.

Grupos de Reconstrución militar.
El objetivo de estos grupos es la recreación histórica en diferentes vertientes: recreación de materiales, técnicas militares y de entrenamiento, así como situaciones cotidianas de los legionarios romanos. Para conseguir la máxima fidelidad en la ambientación de la época, fabrican, construyen y adquieren diferentes equipos para actuar como auténticos legionarios romanos.
Legió V-I Cohort; Legió Prima Germánica y Regnum Gothorum fueron los mercenarios romanos que desplegaron su recreación.

viernes, 24 de julio de 2009

GLADIATORIS

La paraula gladiador ve del llatí gladius, que vol dir espasa, per tant: el que porta l´espasa.
La lluita de gladiadors eran els espectacles populars favorits dels romans en els circs de l´Imperi.
En un primer moment eren soldats sense fortuna expulsats de l´exèrcit romà que buscaven el perdó, pèro amb el pas del temps també hi participaven homes lliures que buscaven fortuna o lladres als quals obligaven a participar. En arribar al moment final del combat, el gladiador triunfant demanava al pùblic si havia de matar o no al vençut, que aixecava la má per demanar clemencia. Si el pùblic estimava que mereixia el perdó, baixaba el pulgar fent entendre que el guanyador tirés la seva arma a terra o envainés la seva gladius. Quan el gladiador, al final del combat, revia com a premi una espada roma (rudi) era senyal que l´autoritzaven per abandonar la profesió de gladiador.
ACTA-ARQUEO I LUDUS HISPANIENSES
Grups francès i càntabre que varen presentar la lluita de gladiadors amb tota l´espectacularitat i cruesa de l´època.

La palabra gladiador viene del latín gladius que quiere decir espada, por tanto: el que lleva la espada.
La lucha de gladiadores eran los espectáculos populares favoritos de los romanos en los circos del Imperio.
En un primer momento eran soldados sin fortuna expulsados del ejército romano que buscaban el perdón, pero con el paso del tiempo también participaban hombres libres que buscaban fortuna o ladrones a los cuales obligaban a participar. Llegando al momento final del combate, el gladiador triunfante pedia al público si debía matar o no al vencido, que levantaba la mano para pedir clemencia. Si el público estimava que merecía el perdón, bajaba el pulgar dando a entender que el ganador debía tirar su arma a tierra o envainar su gladius. Cuando el gladiador, al final del combate, recibía como premio una espada roma (rudi) era señal de que estaba autorizado a abandonar la profesión de gladiador.
ACTA-ARQUEO Y LUDUS HISPANIENSES
Grupos francés y cantabro que presentaron la lucha de gladiadores con toda la espectacularidad y crudeza de la época.

EMPORIUMEls mercats romans assoleixen el màxim esplendor amb el mercat de Trajà on es podien reunir fins a 150 comercians de tot tipus de productes: vidre, ceràmica, cuir i també cereals i aliments frescos; així com espècies i perfums portats desde el llunyà Orient. Eren una obra urbanística que avui podríem considerar com els grans centres comercials de l´època.
La Fragua de Vulcano és una de les companyies pioneres i de prestigi en el desenvolupament de recreacions històriques d´època i va realitzar la recreació d´un mercat romà.
Els seus espectacles es caracteritzen pel rigor històric, l´ambientació i la professionalitat dels actors protagonistes, pèro sobretot per la implicació del públic, al qual submergeix en l´època recreada i converteix en còmplice.

Los mercados romanos alcanzan el máximo esplendor con el mercado de Trajano, donde podían reunirse hasta 150 comerciantes de todo tipo de productos: vidrio, cerámica, cuero y también cereales y alimentos frescos; así como especias y perfumes traídos del lejano Oriente. Eran una obra urbanística que hoy podríamos considerar como los grandes centros comerciaes de la época.
La Fragua de Vulcano es una es una de las compañias pioneras y de prestigio en el desarrollo de recreaciones históricas de época y realizó la recreación de un mercado romano.
Sus espectáculos se caracterizan por el rigor histórico, la ambientación y la profesionalidad de los actores protagonistas, pero sobretodo por la implicación del público, al que sumerge en la época recreada y convierte en cómplice.

jueves, 23 de julio de 2009

BLANDA, PARVA OPPIDA ROMANAAmb la romanització del nostre territori a partir del s III a.C. el territori que avui ocupa Blanes, s´anomenà Blanda, la forma romana del topònim indígena. Gairebé han transcorregut dos mil anys d´una de les primeres notícies escrites de Blanda, que devem a l´historiador romà Pomponi Mela (geògraf del segle I nascut a Iulia Traducta a Hispania) i a la seva obra De Chorographia (43-44 d.C.) , on qualifica Blanda de petita població fortificada, és a dir, de parva oppida. Més tard, Plini el Vell (Gaius Plinius Secundus (23-79) nascut probablement a Comum l´actual Itàlia) s´hi refereix en la seva obra Naturalis Historiae pèro aquest cop en plural Blandae i cita la ciutat com un nucli de ciutadans romans oppidum civium romanorum.


Con la romanización de nuestro territorio a partir del s. III a.C. el territorio que hoy ocupa Blanes, se llamaba Blanda, la forma romana del topónimo indígena. Prácticamente han transcurrido dos mil años de una de las primeras noticias escritas de Blanda, que debemos al historiador romano Pomponi Mela (geógrafo del siglo I nacido en Iulia Traducta en Hispania) y a su obra De Chorographia (43-44 d.C.), en la que califica Blanda como una pequeña población fortificada, es decir, de parva oppida. Más tarde, Plinio el Viejo (Gaius Plinius Secundus (23-79) nacido probablemente en Comum, actual Italia)se refiere en su obra Naturalis Historiae pero esta vez en plural Blandae y cita a la ciudad como un núcleo de ciudadanos romanos oppidum civium romanorum.